Vyhledávání ↓ Vyhledávání ↑

Vklad vlastnického práva na KN

Návrh na vklad je písemná žádost o to, aby katastrální úřad provedl zápis vzniku, změny, zániku, promlčení a uznání existence nebo neexistence určitého práva, např. vlastnického práva, zástavního práva, věcného břemene, nájmu atp. Všechna práva, která se zapisují do katastru vkladem, jsou vyjmenována v § 11 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Ke vzniku takového práva nestačí, když pouze vkladovou listinu podepíšete (např. smlouvu, potvrzení o zániku určitého práva atp.), ale musíte ji předložit k zápisu do katastru nemovitostí. Aby vkladová listina mohla být zapsána do katastru, musíte předložit návrh na vklad na přesně stanoveném formuláři, jehož přílohou bude vaše vkladová listina a případně i další potřebné listiny.

Návrh na vklad můžete jako účastník řízení podávat samostatně, mohou jej podávat všichni účastníci řízení, nebo někteří z nich společně.